کد خطا وارور یخچال فریزر نیکسان

کدخطا و ارور یخچال فریزر نیکسان کد خطا و ارور یخچال فریزر نیکسان در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر niksan به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر نیک سان میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا وارور یخچال فریزر نیکسان”

کدخطا و ارور یخچال فریزر نیکسان

کد خطا و ارور یخچال فریزر نیکسان در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر niksan به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر نیک سان میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا وارور یخچال فریزر نیکسان

کد خطا F1 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اپراتور فریزر تک و فریزر کمبی – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – تعویض سنسور اپراتور – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 – مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اپراتور یخچال تک و یخچال کمبی – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – علت خطا مربوط است به سنسور کابین فریزر تک و یا فریزر کمبی – بررسی مقدار اهم سنسور – چک کردن سیم های مرتبط به آن – ممکن است مشکل از برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – این ارور ایراد از سنسور کابین یخچال تک و یا یخچال کمبی – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 – این خطا از خرابی فن فریزر تک و فریزر کمبی می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از فن یخچال تک و یخچال کمبی می باشد – سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – علت خطا خرابی فن کمپرسور کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H1 – اشکال خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر تک – بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H2 – این خطا ایراد ازهیتر اوپراتور یخچال تک و اوپراتور یخچال کمبی – بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C1 – این ارور مربوط است به کمپرسور دستگاه

کد خطا CR – مشکل از عملکرد دمائی نامناسب یخچال می باشد

کد خطا CF – اشکال مربوط به عماکرد نامناسب دمائی فریزر

کد خطا L1 – علت از روشنائی داخل کابین است

کد خطا و ارور یخچال یخساران

کد خطا و ارور یخچال یخساران کد خطا و ارور یخچال فریزر یخساران در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر yakhsaran به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر یخ ساران میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال یخساران”

کد خطا و ارور یخچال یخساران

کد خطا و ارور یخچال فریزر یخساران در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر yakhsaran به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر یخ ساران میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال یخساران

کد خطا E1 – علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – اشکال ارور از فن داخل کابین – سیم های ارتباطی چک شود خرابی فن و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – مشکل خطا مربوط است به افت دمای کابین

کد خطا E4 – این خطا از عملکرد نادرست دیفراست می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – پیغام مربوط می شود به سنسور کابین – مقدار اهم سنسور بررسی شود – سیم های مرتبط به سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان

کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر silwan به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر سیلوان میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان”

کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان

کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر silwan به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر سیلوان میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال فریزر سیلوان

کد خطا D1 – علت خطا در یخچال تکی مشکل از سنسور دما می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد

کد خطا D3 – مشکل این ارور در فریزر مربوط است به سنسور دیفراست که به اوپراتور متصل شده است  – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد

کد خطا D2 – پیغام خطا از فریزر است و مشکل از سنسور دما که به بدنه متصل می باشد – چک کردن اهم سنسور تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد

کد خطا D1 – این ارور در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال می باشد – بررسی اهم سنسور تعویض آن و در آخر مشکل از برد کنترل

کد خطا D3 – اشکال این خطا در یخچال فریزر از سنسور دیفراست که به اوپراتور وصل می باشد – اهم سنسور چک شود و در آخر خرابی برد

کد خطا D2 – علت خطا در یخچال فریزر مربوط است به سنسور دمای فریزر که به بدنه فریزر نصب می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – ممکن است خرابی از برد هم باشد


کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو

کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Beko به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر بکو می توان با سرعت … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو”

کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو

کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Beko به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر بکو می توان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال فریزر 4 درب بکو

کد خطا و ارور یخچال فریزر بکو

کد خطا E0 – خطای سنسور فریزر – بررسی اهم سنسور دمای فریزر تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 – خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – علت ارور از سنسور یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد

کد خطا E4 – این خطا از هیتر المنت دیفراست می باشد – تعویض المنت – ممکن است ایراد از برد باشد

کد خطا E8 – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز ودر آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا و ارور یخچال فریزر ۴ درب بکو

کد خطا E0 – خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E1 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – تعویض سنسور اوپراتور – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – علت این خطا مربوط است به المنت اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر خرابی از مدار برد دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 – اشکال خطا از سنسور محیط ژوکر می باشد – مقدار مقاومت سنسور چک شود سنسور تعویض شود و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 – مشکل این ارور از سنسور اوپراتور ژوکر – مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 – علت خطا از هیتر ژوکر – بررسی سیم کشی – هیتر تعویض شود – خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا و ارور یخچال الکترواستیل

کد خطا و ارور یخچال الکترواستیل کد خطا و ارور یخچال فریزر الکترواستیل در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Electrosteel به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر الکترواستیل میتوان با سرعت و دقت … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال الکترواستیل”

کد خطا و ارور یخچال الکترواستیل

کد خطا و ارور یخچال فریزر الکترواستیل در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Electrosteel به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر الکترواستیل میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال الکترواستیل


کد خطا R1 – این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال چراغ MID چشمک می زند کنترل مداوم کمپرسور، فن فریزر۳۰ دقیقه روشن و ۳۰ دقیقه خاموش می شود – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – علت خطا از کارکرد المنت بیش از 85 دقیقه می باشد – چراغ HIGH چشمک می زند درصورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدایی یا قطعی هیتر، کنترل غیرممکن است – بررسی هیتر و سیم کشی مرتبط به آن و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C1 – مشکل این خطا مربوط است به سنسور برفک زدایی زمانی که سنسور برفک زدایی ۵ درجه باشد ارور می دهد – چراغ QUICK چشمک می زند در صورت اشکال در سیکل، کنترل غیر ممکن است – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا D1 – این پیغام خطا از معیوب بودن و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا – زمانی که همه چراغها خاموش باشد و هیچ گونه خطای نشان ندهد قطعی هیتر پیش آمده – بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعو یض آن – سیم کشی تا هیتر چک شود و در آخر مشکل از برد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27

کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – ایراد سیستم تبرید – قطع کار کمپرسور – خرابی المنت – ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – ایراد از گرمای بیش از ۱۵ درجه در یخچال می باشد – مشکل از گاز و یا دمپر کانال هوا یا از یخ زدگی اوپراتور می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – مشکل از سرمای زیر ۴ درجه در یخچال – ایراد از دمپر و یا شکستگی کانال هوا

کد خطا E8 – خرابی مدار برد – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 – علت خطا برفک زدایی – خرابی المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور – سیم های ارتباطی چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 – مشکل این ارور از فن اوپراتور می باشد – خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 – ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۰E – در محصولات جدید یخچال فریز خطا مربوط به فن اواپراتور می باشد – بررسی فن و سیم های ارتباط به آن – تعویض فن و در آخر ایراد از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۱E – در محصولات جدید یخچال فریز اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۲E – در محصولات جدید یخچال فریز ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد می باشد – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال تک الکترواستیل مدل ESR24

کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – ایراد سیستم تبرید – قطع کار کمپرسور – خرابی المنت – ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 – علت خطا برفک زدایی – خرابی المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور – سیم های ارتباطی چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 – اشکال ارور خرابی فن اوپراتور – سوختگی فن اوپراتور – قطعی کابل فن – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 – علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER – علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد – خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور فریزر تک الکترواستیل مدل ESF24

کد خطا E2 – این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – ایراد سیستم تبرید – قطع کار کمپرسور – خرابی المنت – ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E9 – علت خطا برفک زدایی – خرابی المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور – سیم های ارتباطی چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 – اشکال ارور خرابی فن اوپراتور – سوختگی فن اوپراتور – قطعی کابل فن – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 – علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ER – علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد – خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Daewoo به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر دوو میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو”

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Daewoo به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر دوو میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

ارور یخچال فریزر دوو ۵۹۰

کد خطا r1 – خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا r t – علت خطا خرابی سنسور RT – و یا اتصال کوتاه – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d1 – ناهنجاری در سنسور یخ زدایی خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا door – اشکال خطا خرابی سوئیچ درب است

کد خطا c1 – چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرده باشد

کد خطا f3 – مشکل از کارکرد المنت به مدت ۸۰ دقیقه – در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود

ارور یخچال فریزر کمبی دوو مدل FR4501

کد خطا D1 – مشکل خطا از قطعی و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا R1 – خطای سنسور دمای یخچال – مقدار اهم سنسور دمای یخچال چک شود – سیم کشس بررسی شود و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – مشکل از کارکرد المنت به مدت ۸۰ دقیقه – در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود

کد خطا C1 – چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرده باشد

ارور یخچال فریزر دوو مدل ۶۶۰ قدیمی

کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – این خطا از خرابی فن فریزر می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – علت خطا از عدم سرمایش می باشد

کد خطا E9 – پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور بیرونی – مقدار مقاومت هیتر اوپراتور چک شود تعویض هیتر و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط بیرونی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 – مشکل از دمپر

کد خطا E13 – این خطا مربوط می شود به قطعی کمپرسور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیمالیا

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی ۵۳۰ کد خطا و ارور یخچال فریزر هیمالیا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Himalia به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر هیمالیا میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر هیمالیا”

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی ۵۳۰ کد خطا و ارور یخچال فریزر هیمالیا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Himalia به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر هیمالیا میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت. کد خطا F1 – خطای سنسور دمای فریزر کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F2 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F3 – خطای سنسور دمای یخچال در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​ کد ارور F5 – کمبود سرما کد خطا F8 – اشکال این ارور از قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن – علانت فن در روی نمایشگر ثابت میشود کد خطا F9 -این خطا از قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن – علانت فن در روی نمایشگر ثابت میشود

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ

کد خطا F1 – خطای سنسور دمای فریزر داخل کابین کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F2 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – تعویض سنسور اوپراتور – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​ کد ارور F5 – کمبود سرما

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل رویال ۶۶۶

کد خطا E1 – پیغام این خطا از سنسور داخل کابین یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E2 – اشکال ارور از سنسور داخل کابین فریزر می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E8 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E0 – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا EE – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا

کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F2 – اشکال ارور از سنسور کابین فریزر می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F3 – مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا F4 – پیغام این خطا از سنسور کابین یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E1 – این خطا از خرابی فن فریزر می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد – سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا E3 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد کد خطا E6 – این خطا از گرمای بیش از حد و یا مشکل گازی دارد دمپر کانال هوا یخ زدگی دارد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا H1 – این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر ودر آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا H2 – مشکل خطا از هیتر سینی فریزر می باشد – تعویض هیتر – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا H3 – پیغام خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور یخچال – مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر ودر آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا H4 – اشکال این خطا از هیتر سینی یخچال می باشد (المنت برچسبی) – تعویض هیتر – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید کد خطا C1 – این ارور خرابی کمپرسور کد خطا C2 – علت خطا از عملکرد دمای نامناسب دستگاه کد خطا L2 – مشکل خطا لایت روشنایی

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Hitachi به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر هیتاچی میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی”

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیتاچی در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Hitachi به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر هیتاچی میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا F0 02 – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 03 – مشکل خطا از ناهنجاری واحد IM

کد خطا F0 04 – علت این ارور از غیر طبیعی بودن محفظه یخ زدایی فریزر – خرابی سنسور یخ زدایی فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 05 – این خطا از ناهنجاری سنسور IM می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 07 – اشکال این خطا مربوط است به ناهنجاری در OVERCURRENT – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 08 – مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد – کار کرد کمپرسور غیر طبیعی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F0 09 – پیغام این ارور از کمپرسور می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 11 – این خطا مربوط می شود به اختلالات در سرعت کمپرسور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 12 – اشکال این خطا از خرابی موتور FR – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 13 – علت پیش آمده از موتور فن K – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 14 – مشکل ارور از ولتاژ منبع تغذیه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 15 – اشکال این خطا از خرابی موتور F2 -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 16 – علت پیش آمده از موتور فن RR – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F0 18 – پیغام خطا از سنسور یخ زدایی می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 01 – اشکال این ارور از ناهنجاری در سنسور منجمد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور ودر آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 02 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F1 03 – علت خطا از خرابی سنسور TC می باشد – مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 04 – مشکل این ارور خرابی سنسور یخ زدایی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 06 – پیغام خطا مربوط است به سنسور دمای اتاق – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​

کد خطا F1 10 – ناهنجاری در سنسور یخ زدایی تعویض سنسور

کد خطا F3 01 – اشکال خطا از سرد نبودن محفظه فریزر می باشد

کد خطا F3 02 – مشکل این ارور از سرد نبودن محفظه یخچال و فریزر می باشد

کد خطا ارور یخچال فریزر سونیا مدل ۹۱۰

کد خطا ارور یخچال فریزر سونیا مدل ۹۱۰ کد خطا و ارور یخچال فریزر سونیا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر SONYA به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر سونیا میتوان با سرعت … ادامه خواندن “کد خطا ارور یخچال فریزر سونیا مدل ۹۱۰”

کد خطا ارور یخچال فریزر سونیا مدل ۹۱۰

کد خطا و ارور یخچال فریزر سونیا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر SONYA به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر سونیا میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا ارور یخچال فریزر سونیا مدل 910

کد خطا F1 – اشکال این خطا از فن اوپراتور یخچال می باشد – خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F1 – مشکل این ارور از فن اوپراتور فریزر می باشد – خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F4 – پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر و یا سنسور اوپراتور یخچال – مقدار مقاومت هر دو سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسورها – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F5 – اشکال این خطا در هنگام دیفراست دما بالا می رود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F6 – مشکل ارور از IC خرابی مدار برد – سیستم برد فرمان خراب است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F7 – این خطا از خرابی ترموفیوز فریزر است – فن فریزر کار نمی کند – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F8 – پیغام این ارور از خرابی ترموفیوز فریزر است – فن یخچال کار نمی کند – ممکن است خرابی از مدار برد باشد -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا F9 – اشکال خطا از المنت فریزر می باشد – سوختگی المنت فریزر مقدار اهم المنت چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​ 

کد خطا FR – مشکل این ارور مربوط است به المنت فریزر – سوختگی المنت فریزر مقدار اهم المنت چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد -​​​​​​​ دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا FB – علت ارور خرابی مدار برد اصلی دستگاه IC سیستم برد فرمان خراب است – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید​​​​​​​​​​​​​​

کد خطا H1 – این خطا مشکلی در سیستم وجود ندارد خودش به حالت عادی بر می گردد

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Hyundai به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر هیوندا میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا”

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Hyundai به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر هیوندا میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور یخچال فریزر هیوندا

۱ زمانی که نمایشگر حرف H را نشان دهد یعنی عمل دیفراست انجام نگرفته است و باید فیش المنت اوپراتور و فیش ترموفیوز و المنت اوپراتور و همچنین المنت آبرو و تمامی مسیرهای المنت به دقت بررسی شود و بعد از اطمینان از سالم بودن مسیر المنت باید تست ۲ انجام شود

۲ زمانی که نمایشگر حرف D را نشان دهد در این حالت سنسور دیفراست که به اوپراتور وصل شده مشکل دارد مقدار اهم سنسور دیفراست بررسی شود ضمنا در بعضی مواقع که سنسور دیفراست اشکال دارد بدون اینکه حرف D ظاهر گردد کمپرسور به صورت ممتد قطع و وصل می شود

۳ هر زمانی که نمایشگر حرف R را نشان دهد : در این حالت سنسور یخچال مشگل دارد مقدار اهم سنسور چک شود ضمنا در بعضی مواقع بدون اینکه حرف R در نمایشگر ظاهر شود یخچال اصلا کار نمی کند در چنین شرایتی باید تست ۱ انجام شود ۱ بار کلید تست فشار داده شود و اگر یخچال فریزر شروع به کار کردن کرد سنسور یخچال تعویض شود

۴ هر زمانی که دربها بسته است و یخچال فریزر آلارم میدهد یا شاستی درب خراب است و یا درب به خوبی به شاستی فشار نیاورده

۵ در هر زمان قسمت یخچال سرد نمی کند و اوپراتور فریزر برفک بسته است بعد از اطمینان از باز بودن دریچه قسمت یخچال تست ۲ انجام شود

۶ زمانی که درب یخچال فریزر را باز می کنیم صدای تق تق و صدای روشن و خاموش شدن کمپرسور می اید یعنی اینکه شاستس مشکل دارد

۷ هر زمان آب از آبسرد کن نمی اید اگر پمپ کار می کند و صدای پمپ به گوش می رسد شلنگی تهیه کرده ودر خروجی آبسرد کن جایی که آب به لیوان میریزد قرار داده و همزمان با فشار دادن پدال آبسرد کن مکش کنید ضمنا در صورتی که پمپ اصلا کار نمی کند میکروسوئیچ و مدار برد بررسی شود

۸ هر زمان تیرک وسط عرق میکند قسمت بالا و پایین تیرک وسط با چسب اکواریوم پر شود و در صورتی که مشکل بر طرف نشد المنت کمکی جایگزین شود و طریقه نصب المنت کمکی به شرح ذیل می باشد

شاستی را از جا در بیارید و از سمت چپ شاستی که مابین تیرک و وان فضای خالی وجود دارد المنت جا سازی شود و سوکت المنت قبلی در آورده شود و سوکت المنت کمکی به آن وصل شود

۹ وقتی که المنت بیشتر از ۳ دقیقه روی مدار نمی ماند سوکت سنسور دیفراست و ترموفیوز را از مدار خارج کرده و جای ترموفیوز را به هم متصل کنیم و حالا تست ۲ انجام شود و در این صورت المنت باید بیشتر از ۳ دقیقه روی مدار بماند و در این صورت شاستی تعویض گردد

۱۰ نمایشگر اعداد را به صورت ناقص و یا ثابت نشان می دهد در این مواقع برد اشکال دارد

۱۱ در بعضی مواقع کلا یخچال خاموش می شود و بعد از اینکه دوشاخه برق را دوباره می زنیم روشن می شود در این صورت مدار برد الکترونیک دچار مشکل است

ارور یخچال فریزر گلستان هیوندا ویپونت

کد خطا ۱ – اشکال خطا از عدم سرد شدن اوپراتور

کد خطا ۲ – اشکال ارور خرابی هیتر – مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر و در آخر خرابی از مدار برد- دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۳ – علت خطا از خرابی فن داخل یخچال و یا فن داخل فریزر – هر دو فن چک شود تعویض فن و در آخر خرابی از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۴ – مشکل این خطا مربوط است به فن کمپرسور – مقدار مقاومت فن چک شود تعویض فن و در آخر خرابی از برد می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۵ – این خطا خرابی سنسور کابین – مقدار مقاومت سنسور چک شود سنسور تعویض شود و در آخر خرابی از مدار برد -دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۶ – این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اوپراتور یخچال – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۷ – مشکل مربوط می شود به سنسور محیط – خرابی سنسور محیط  مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۸ – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۹ – علت ارور از عدم کارکرد کمپرسور می باشد