کد خطا و ارور یخچال فریزر سامسونگ

کد خطا و ارور یخچال فریزر سامسونگ کد خطا و ارور یخچال فریزر سامسونگ در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Samsung به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر سامسونگ میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر سامسونگ”

کد خطا و ارور یخچال فریزر سامسونگ

کد خطا و ارور یخچال فریزر سامسونگ در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Samsung به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر سامسونگ میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RT79K

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RT79K

R 1 –  خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 –  خطای سنسور بیرونی (محیطی) – مقدار مقاومت سنسور بیرونی بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 B –  خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 C –  خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 F –  خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال – مقدار مقاومت سنسور کشوی مجزای داخل یخچال بررسی شود – سوختگی سنسور کشوی داخل یخچال – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 G –  خطای سیستم دیفراست فریزر – هیتر و ترموفیوز – چک کردن مقاومت سیستم دیفراست فریزر – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 D –  خطای فن فریزر – مقدار اهم فن فریزر بررسی شود – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 E –  خطای فن کندانسور فریزر – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – مقدار اهم فن کندانسور فریزر بررسی شود – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 B –  خطای هیتر دمپر یخچال مقدار مقاومت هیتر چک شود – سوختگی هیتر دمپر یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 A –  خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر – مقدار اهم هیتر دمپر چک شود – کشوی مجزای داخل یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e – خطای فن کندانسور فریزر – مقدار مقاومت فن کندانسور چک شود – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 f – این خطا مربوط است به سنسور محفظه یخساز فریزر – خرابی سنسور محفظه یخساز فریزر – مقدار اهم سنسور فریزر بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g – اشکال از سیستم دیفراست فریزر می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 b – خطای فن محفظه یخساز در یخچال – مقدار اهم فن محفظه چک شود – خرابی فن محفظه یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c – اشکال در سنسور دیفراست فریزر – خرابی سنسور دیفراست فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a – خطای سنسور خارجی فریزر – مقدار مقاومت سنسور خارجی فریزر چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b – خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر بررسی شود – خرابی سنسور دمای فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 g – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 10 f – این خطا مربوط است به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور) – خرابی برد اصلی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RL729-730

R 1 a –  خطای سنسور یخساز یخچال – مقدار اهم سنسور یخساز یخچال چک شود – خرابی سنسور یخساز یخچال – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 b –  خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال بررسی شود – خرابی سنسور دمای یخچال – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 c – خطای سنسور دیفراست یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود – خرابی سنسور دیفراست یخچال – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 d – اشکال خطا در فن یخچال می باشد – مقدار اهم فن یخچال بررسی شود – سوختگی فن یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 e – خطای عملکرد نادرست یخساز یخچال – خرابی سنسور یخساز – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

R 1 g – این خطا مربوط به هیتر دیفراست یخچال می باشد – مقدار مقاومت هیتر دیفراست یخچال چک شود – سوختگی هیتر دیفراست یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 a –  خطای سنسور بیرونی (محیطی) فریزر – مقدار اهم سنسور بیرونی فریزر بررسی شود – تعویض سنسور بیرونی فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 b –  خطای سنسور دمای فریزر – مقدار مقاومت سنسور دمای فریزر چک شود – خرابی سنسور دمای فریزر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 c –  خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست فریزر تعویض سنسور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 d –  خطای فن فریزر – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن فریزر – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 e –  خطای فن کندانسور – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن کندانسور فریزر – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F 1 g – خطای سیستم هیتر دیفراست فریزر – هیتر و ترموفیوز – مقدار اهم هیتر دیفراست چک شود – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RZ18

۲ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد

۵ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال

۶ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است

۷ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال

۸ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد

۹ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال

۱ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR 18

شماره ۲ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد – مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره ۵ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال – مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره ۶ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است – خرابی سنسور دمای خارجی یخچال – مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شماره ۷ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال – مقدار اهم فن یخچال چک شود – سوختگی فن یخچال – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

۸ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد – خرابی فن کمپرسور یخچال – خرابی از مدار برد کنترل می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

۹ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

۱ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد – معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر مقدار اهم سنسور دما چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

۴ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سنسور دیفراست فریزر

۶ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای خارجی محیطی پیرامون است

۷ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به فن دستگاه فریزر

۸ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به فن کمپرسور دستگاه فریزر می باشد

۹ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سیستم دیفراست فریزر

ارور فریزر سامسونگ مدل RZ19 – 20

کد خطا ۱ – مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است – خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۴ – این خطا از سنسور دیفراست فریزر می باشد – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم وسوکت سنسور – تنظیم جای سنسور و در آخر تعویض مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۶ – علت خطا مربوط است به سنسور بیرونی محیطی فریزر – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۷ – این خطا از فن فریزر می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار مقاومت فن چک شود – تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۸ – پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) فریزر – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار مقاومت فن چک شود – تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۹ – این خطا مربوط است به دیفراست فریزر – خرابی سنسور دیفراست – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

تعمیر و سرویس یخچال در قم